เปิดประตูสู่อาเซียน

 

หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษก่อนเปิดประตูสู่ASEAN

 

คำชี้แจงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงผสมผสาน : เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับ การจัดการวัดผลโดยโรงเรียน

         วัตถุประสงค์   : เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในปลายปี 2558

         กระบวนการ  : 
                1.  ศึกษารายละเอียดและฝึกทำแบบฝึกหัดใน  “ แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาก่อนสอบ “
               
2.  โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณจะจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับเปิดประตูสู่อาเซียนสำหรับนักเรียนที่เรียนในปัจจุบันทุกระดับชั้น ภาคการศึกษา 4 ครั้ง  ครั้งละ100 ข้อ
               
3. จะประกาศผลรวม ม.1- ม.6  ในเว็บไซต์ www.drpongtutor.com 
               
4. หลังสอบจะมีการเผยแพร่ข้อสอบใน  “ ข้อสอบหลังวัดผล “  ในบล็อกเปิดประตูสู่อาเซียน

แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษา
  

  แบบฝึกหัด เฉลย
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 1
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 3  
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 4  
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษครั้งที่ 5  

ผลการทดสอบเปิดประตูสู่ ASEAN  

ผลสอบครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
ผลสอบครั้งที่ 2
 วันที่7-8กันยายน2556
ครั้งที่ 3
 
ครั้งที่ 4
 
ครั้งที่ 5
 

ข้อสอบหลังวัดผล  

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 เฉลยแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1